Rudrashtakam ( रुद्राष्टक )

Mahakaal

Namaamishaamishaan nirvaanrupam ! Vibhum vyaapakam brahma vedaswarupam !!

Nijam nirgunam nirvikalpam niriham ! Chidaakaashmaakaashvaasam bhajeaham !!

Niarakaarmomkaarmoolam turiyam ! Giraa gyaan gotitamisham girisham !!

Karaalam mahakaal kaalam kripalam ! Gunagaar sansarparam natoaham !!

Tusharadri samkash gauram gambhiram ! Manobhoota koti prabha shree shariram !!

Sfuranmouli kallolini charu ganga ! Lasadbhalbalendu kanthe bhunjaga !!

Chaltkundalam bhru sunetram vishalam ! Prasannananam neelkantham dayalam !!

Mrigadheeshcharmambaram mundamalam ! Priyam shamkaram sarvanatham bhajami !!

Prachandam prakrishtam pragalbham paresham ! Akhandam ajam bhanukotiprakasham !!

Trayahshula nirmulanam shoolpanim ! Bhajeaham bhavanipatim bhavgamyam !!

Kalatita kalyan kalpantkari ! Sada sajjanaanandadata purari !!

Chidanandasandoham mohapahari ! prasida prasida prabho manmathari !!

Na yavad umanath paadarvindam ! Bhajamtiha loke pare wa naranaam !!

Na tavatsukham shanti santapnasham ! Prasida prabho sarvabhootadhivasam !!

Na jaanami yogam japam naiva pujam ! Natoaham sada sarvada shambhu tubhyam !!

Jara janma duhkhough tatapyamanam ! Prabho paahi aapannamaamish shambho !!

Rudrashtakamidam proktam, Viprena hartushtaye !!

Ye pathanti nara bhaktya, tesham shambhuh prasidati !!9!!

 

 

Chandan Priyadarshi

Chandan Priyadarshi

A student of Spirituality from the ancient city of Nalanda, a Vedantic by faith, an independent philosopher and wanna be philanthropreneur by interest just trying to explore the subtle world of Ancient Philosophy with reference to Modern Science. Having an immense ineterest in Ancient Indian and Vedic Philosophy, Philology, Lexicography, Comparative Religion, Comparative Philosophy, Oriental and Occidental Philosophy, Astrophysics and Astronomy, Ancient and Modern History, Parapsychology, just want to project an integral and synthesized approach of Ancient Philosophy and Modern science to world.

Leave a Reply